GEI-2A. Grup europeu d'enginyeria agroalimentaria i ambiental


Dissabte, 20 de Juliol de 2024   

Oferint el millor equip d'especialistes per a cada projecte

A GEI-2A, cada projecte es concep partint de la mateixa premissa: l’ATENCIÓ DIRECTA AL CLIENT. Per complir aquest compromís comptem amb un equip d’especialistes experimentats que actuen cadascun dins el seu camp d’activitat específic:

Construcció.
Logística i informàtica industrial.
Processos alimentaris específics.
Laboratoris de formulació i disseny de nous productes alimentaris.
Posada en marxa d’indústries.
Enginyeria de medi ambient especialitzada.
Implantació de sistemes de control de la qualitat.

Tecnologia i filosofia per als vostres projectes

Objectius tecnològics relatius a la producció

Busquem plantejaments tecnològics avançats i suficientment contrastats, que compleixin tots els requisits legals (reglamentació tecnicosanitària i de seguretat de producció i higiene) i mediambientals establerts i que, alhora, permetin assolir una alta qualitat de producte.

Vetllem pel compliment de la normativa tècnica i sanitària que regeix aquesta mena d’instal·lacions en l’àmbit estatal i comunitari.

Filosofia de GEI-2A

Per a la realització dels vostres projectes, us oferim la nostra col·laboració estreta en les fases següents: Crear servei i benefici per al client, aportar valor al projecte

objectius tecnològics relatius a instal·lacions i serveis

Implantem sistemes de producció d’energia que permetin racionalitzar al màxim els consums energètics. La consecució d’aquest objectiu passa necessàriament per assolir un alt grau de centralització dels sistemes.

Tot això ha de revertir en uns costos de manteniment i explotació mínims, garantint sempre el compliment de la normativa sanitària vigent en la matèria.


Fases del projecte

Avantprojecte

Aquesta fase essencial es du a terme a través d’una veritable associació entre l’industrial i l’enginyeria, amb l’objectiu final d’aconseguir una bona definició del programa.

L’evolució del projecte cap al seu estat definitiu passa per diverses reunions amb els enginyers; d’aquesta manera, el promotor pot escollir entre les solucions tècniques proposades en funció dels diferents estudis tecnicoeconòmics realitzats.

A partir d’aquí s’executen els estudis de concepció, tenint en compte els condicionants tècnics, sanitaris, higiènics i d’explotació plantejats.

La concepció de la fase d’avantprojecte comprèn els elements següents:

  • Una memòria tècnica que especifiqui totes les prestacions previstes, tant en materials com pel que fa a maquinària i equips especialitzats.
  • Una estimació del cost de l’obra per partides de construcció.
  • Plànols de distribució (emplaçament, façanes, seccions, etc.).
  • Documents necessaris per als dossiers administratius.
  • Una planificació general de l’obra.

Projecció de l’execució

Així que l’industrial dóna el vistiplau al dossier de l’avantprojecte procedim a realitzar els projectes d’execució, és a dir, a elaborar els quaderns d’encàrrec partida per partida, i convoquem les empreses que el client desitgi per tal que responguin a la solució de base imposada.

En aquesta mateixa fase, i mentre es tramita el permís d’obres, el permís d’activitats, les subvencions etc., es poden realitzar els estudis arquitectònics necessaris en color, en forma de façanes i perspectives per ordinador.

Direcció d’obres

En aquesta fase, el projecte s’executa i realitza sota la supervisió de l’enginyer d’obres, el qual s’encarrega així mateix d’assegurar la realització d’un informe tècnic i financer. La direcció d’obres comprèn els apartats següents:

Una reunió d’obra (la freqüència es defineix en cada cas) que permeti el control de les execucions, la coordinació de les empreses, la verificació de les prestacions i el control de la planificació.

El control dels terminis d’execució de les empreses amb vista a la seva coordinació (reserves, etc.).

El control pressupostari general de l’operació (contractacions, treballs per contractar, situacions mensuals, etc.).

La recepció dels treballs i l’elaboració de dossiers de les obres executades (certificacions d’obra).

Assistència a la contractació

Consisteix en l’anàlisi qualitativa i quantitativa de les ofertes de les empreses. Aquesta anàlisi és duta a terme per l’enginyeria i culmina amb l’elaboració d’un informe tècnic i financer.
En col·laboració amb l’industrial, es convoquen les empreses preseleccionades per tal que aportin els dossiers definits, d’acord amb les condicions tècniques, de terminis i econòmiques fixades.
D’aquesta manera, el client pot escollir les empreses adjudicatàries i negociar-hi les millors prestacions tècniques i el preu més adequat, sense que es rebaixi la qualitat i el nivell tècnic de l’oferta.

Travessera de Gràcia 73-79, 4º 7ª   •   08006 BARCELONA   •   Tel.: +34 93 218 38 41
Mas La Resclosa s/n   •   17257 Gualta (Girona)   •   Tel.: +34 972 75 56 89